منو
مردان خدا پرده‌ ی پندار دریدند

مردان خدا پرده‌ ی پندار دریدند

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 40 دریافت شده
نغمات آیینی به صورت تکخوانی

مردان خدا پرده‌ ی پندار دریدند
یعنی همه جا غیر خدا ندیدند
هردست که دادند ، همان دست گرفتند
هر نکته که گفتند ، همان نکته شنیدند
یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند
یک فرقه به عشرت در کاشانه گشادند
یک زمره در انگشت گزیدند
جمعی به در پیر خرابات مریدند
قومی به بر شیخ مناجات مریدند
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصود
یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی