منو
ای ساقی آتش رو مست از می نابم کن

ای ساقی آتش رو مست از می نابم کن

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 399 دریافت شده
خواننده : رسول رهو
نغمات آیینی به صورت تکخوانی

ای ساقی آتش رو مست از می نابم کن
با یک دو سه پیمانه ، مستم کن و خوابم کن
از رنج و غم هستی ، فارغ کندم مستی
آبادم اگر خواهی ، از باده خرابم کن
در پرتو پیمانه ، دیدم رخ جانانه
ای زاهد فرزانه ، دیوانه خطابم کن
با درد و غم عشقت ، آمیخته شد جانم
خواهی تو به بد خوانم ، خواهی تو جوابم کن
می سوزم از این آتش ، ای ابر کرم باز آ
در سیل فنا غرقه ، یک باره در آبم کن

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی