منو
این سرا و باغ تو زندان توست

این سرا و باغ تو زندان توست

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 312 دریافت شده
نغمات آیینی به صورت تکخوانی

این سرا و باغ تو زندان توست
ملک و مال تو بلای جان توست
روح می بردت سوی چرخ برین
سوی آب و گل شدی ، در اسفلین
اسب همت سوی اختر تاختی
آدم مسجود را نشناختی
چند گویی من بگیرم عالمی
این جهان را پر کنم از خود همی
گر جهان پر برف گردد سر به سر
تا به خود بگدازدش با یک نظر
آب در کشتی ، بلای کشتی است
آب در بیرون کشتی ، پشتی است

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی