منو
ترجمه فارسی دعای سمات

ترجمه فارسی دعای سمات

  • 1 تعداد قطعات
  • 15 دقیقه مدت قطعه
  • 226 دریافت شده
مناسبت : جمعه
شیوه اجرا : استودیویی
با صدای مهدی کاروند

به نام خداوند بخشنده مهربان

خدایا از تو درخواست مى‏ کنم به نام بزرگ تو
آن نام که بسى بزرگتر و با عزت و جلال و گرامی ترین نام هاست
آن نامى که هرگاه به آن خوانده شوى براى گشایش درهاى بسته ‏آسمان به رحمت و برکت گشوده گردد.
و هرگاه خوانده شوى بر مشکلات و تنگناهاى حوادث روى زمین، سهل و آسان شوند.
‏و چون خوانده شوى بر هر کار دشوارعالم، آسان شود.
‏و چون براى زنده شدن مردگان به آن نام خوانده شوى همه زنده شوند.
و چون براى دفع غم و درد و مصیبت ها خوانده شوى همه برطرف شود.
‏و سوگند به جلال ذات بزرگوارت که گرامی ترین و با عزت‏ ترین ذات هاست و گردنکشان عالم، پیشش ذلیل و خاضع و صداهاى هر صاحب صدایی از هیبتش خاموش و دل ها (یا اهل دل) ازخشیت او هراسان است
و قسم به قدرتت که آسمان را از افتادن بر زمین نگه مى ‏دارد مگر آنکه اراده تو باشد. و آسمان ها و زمین را از زوال و فنا حفظ مى ‏کند
و سوگند به مشیت و اراده ات که جهانیان در برابرش خوار گشته و به حق آن کلمه ات که آسمان ها و زمین را بدان آفریدى و به حق آن حکمتت که به وسیله آن موجودات شگفت، ساختى
و تاریکى را بدان خلق فرمودى و آن را شب قرار دادى و شب را نیز وقت آرامش قرار دادی.
و قسم به حکمتت که روشنى را روز جهان ساختى و آن را براى کار و فعالیت مخلوقات و سبب بینش آنها قرار دادی.
و بدان حکمت، خورشید را آفریدى و آن را فروزان کردى و ماه را آفریدى و آن را تابان ساختى.
و قسم به حکمت بالغه ات که با آن ستارگان را خلق کردى و آنها را اخترانى تابناک و برجها و چراغها و زینت و عامل راندن شیاطین قرار دادى براى ستارگان مشرق ها و مغرب ها و نیز طلوع گاه ها و گردشگاه ها مقرّر ساختى و براى آنها مدارهایى که در آنها شناورند قرار دادى و براى آنها در آسمان منزلگاه هایى مقدر فرمودى، پس چه نیکو تقدیر و صورتگرى کردى و چه نیکو صورتشان دادى و با نام هایت آنها را بر شمردى درخور و به حکمتت تدبیر کردی، تدبیرى شایسته و چه نیکو تدبیر کردى و با تسلّط بخشیدن شب و روز و ساعات بر آنها، شمارش سال ها و ثبت حساب را شناساندى، و دیدن آنها را براى همه مردم یکسان نمودى،
‏و باز اى خدا از تو درخواست مى‏ کنم به بزرگی و عظمتت که به آن با بنده و رسولت موسى بن عمران (ع) سخن گفتى
در مقامى فوق ادراک فرشتگان کروبى و فوق ابرها و حجاب هاى نور و فوق صندوق شهادت که در میان ستونى از آتش بود
و هم در کوه طور سیناء و در کوه حوریث که نخستین بار آنجا به موسى وحى فرستادى در وادى مقدس در بقعه مبارکه طور ایمن (با موسى) از این درخت معهود تکلم فرمودى و باز در سرزمین مصر با نه معجزه روشن معروف و باز روزى که دریا را براى بنى اسرائیل شکافتى
و باز در جوشش و انفجار (دوازده چشمه آب از سنگ) که معجزات عجیبى در دریاى سوف هویدا ساختى و آب را در دریا مانند سنگ منجمد گردانیدى
و بنى اسرائیل را از آن (دریا) مانند خشکى بگذرانیدى و کلمه نیکوى (حسن قضاى) خود را درباره آن قوم به واسطه صبر و ثبات آنها در دین خدا کامل فرمودى ‏
و آنها را وارث و مالک شرق و غرب زمین (مصر و شامات) که با برکت بر اهل عالم است گردانیدى و فرعون و سپاه و مرکب ها و قومش را غرق دریاى هلاک ساختى
و باز سوگند به نام‏ بزرگت و بزرگتر و با عزت و جلال تر و گرامی ترین نامت
و به آن نور مجد و عظمتت که براى موسى کلیمت (ع) به طور سینا تجلى کردى
‏و پیش از او براى ابراهیم خلیلت علیه السلام در مسجد خیف تجلى کردى
و براى اسحق صفى با خلوصت (ع) در چاه شیع تجلى کردى
و براى یعقوب پیغمبرت (ع) در بیت ایل تجلى کردى و به آن مجد و عظمت که بدان براى ابراهیم خلیل وفاى به عهد و میثاق نمودى
و براى اسحق علیه السلام به سوگند و براى یعقوب به گواهى و براى مؤمنان عالم به وعده‏ هایت وفا کردى و براى دعا کنندگان به نام هاى مبارکت اجابت فرمودى
و به آن مجد و عظمتت که بر موسى بن عمران علیه السلام در (جایگاه عبادتش) قبه رمان پدید آمد
و به آن معجزاتى که در سرزمین مصر آشکار شد با بزرگى و عزت و غلبه (بر دشمنان) به معجزات بزرگ و ادلّه قوى و قدرت با عزت و باز به عزت توانا و شأن (و مقام) کلمه کامل (کن) و به آن کلماتى که تفضل نمودى به آنها براى اهل آسمانها و زمین و اهل دنیا و اهل آخرت
‏و به آن رحمت (واسعه) که بدان بر جمیع خلق منت گذاردى و به استطاعت و قدرتى که بر عالمیان به آن اقامه (حجت) نمودى
و به آن نور تجلى که کوه طور از دهشت آن در افتاد (و متلاشى شد)
و به علم و جلال و بزرگى و بزرگوارى و جبروتت که در مقابلش زمین بپا نماند و آسمان ها به زیر افتد
و عمق اکبر (اقیانوس بیکران عالم) از ترس آن مضطرب و مُتموّج گردید و دریاها و نهرها از جنبش باز ماند
و کوه ‏ها فرو افتاد و زمین با همه پستی ها و بلندی هایش از حرکت باز ایستاد و خلایق همگى تسلیم آن شدند
و بادها در جریانش از هم مضطرب گردید و آتش ها در آتشکده‏ ها خاموش شد
‏و به آن سلطنت و پادشاهیت که به قهر و غلبه (بر همه قواى عالم) در روزگاران بى ‏پایان معروف و در آسمان ها و زمین ها ستایش گردید
و به آن کلمه (رحمتت) که به صدق و حقیقت سبقت یافت (تاج کرامتش بر سر نهاد) بر پدر ما آدم علیه السلام و فرزندانش به لطف و رحمت
و باز اى خدا از تو درخواست مى ‏کنم به آن کلمه‏اى که بر همه عالم غالب آمد
و به آن نور ذات مقدّس که به کوه طور تجلى کردى و آن را متلاشى ساختى و موسى را بیهوش در افکندى ‏
و به مجد و بزرگیت که در طور سینا ظاهر نمودى و به آن با بنده خود و رسولت موسى بن عمران سخن گفتى ‏
و به طلعت نورانیت که در ساعیر (جایگاه مناجات عیسى) بر او آشکار نمودى و به ظهورت که در کوه فاران تجلّى کردى (و آن تجلى با عظمت) در مقامات عالیه قدسیان ‏
و سپاه صف زده فرشتگان و ملائکه با خشوع و تسبیح و تقدیس گویان انجام یافت
و به آن برکات کاملى که به واسطه ابراهیم خلیل خود علیه السلام در امت محمد (ص) برکت و رحمت عطا کردى
‏و به واسطه اسحق با اخلاصت در امت عیسى (ع) برکت و رحمت فرستادى
و به واسطه یعقوب بنده خاصت در امت موسى علیهما السلام برکت دادى
و از همه کاملتر به آن برکت و رحمتى که به واسطه حبیب خود حضرت محمد (ص) در میان عترت و ذریت و امّتش عطا فرمودى
خداوندا چنانکه ما در آن مقامات‏ حاضر نبودیم و مشاهده ننمودیم و به چشم ندیدیم اما به همه از روى صدق و درستى ایمان آوردیم تو اى خدا درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد (ع) و برکت عطا کن بر محمد (ص) و آل محمد (ع) و رحمت فرست بر محمد (ص) و آل محمد (ع)
بهترین درود و برکت و رحمتى که بر ابراهیم (ع) و آلش فرستادى که تو ستوده صفات و بزرگوارى و مقتدرى که هر چه اراده کنى انجام مى ‏دهى و تو بر هر چیز توانایى
خدایا به حق این دعاى شریف و به حق این نام هاى مبارک که به تفسیر آن و باطن معنیش کسى آگاه نیست جز تو که درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد (ع) و با من (بنده مسکینت) آن کن که تو را لایق است نه آنکه مرا سزاوار است و گناهانم از گذشته و آینده همه را ببخش
و روزى وسیع از رزق حلالت مرا نصیب کن و از شر انسان بد و همسایه بد و همنشین بد و سلطان بد مرا کفایت فرما
‏که تو بر هر چیز توانا و به همه امور عالم دانایى اى پروردگار عالم این دعا را اجابت فرما.
اى خدا اى دوستدار بندگان و نعمت بخش به آنان اى آفریننده زمین و آسمان اى خداى با جلال و عظمت و بخشش و کرامت اى مهربانترین مهربانان عالم
‏خدایا به حق این دعاى شریف و به حق این اسماء مقدس که به تفسیر و تأویلش و به ظاهر و باطنش کسى جز تو آگاه نیست که درود فرست بر محمد (ص) و آل محمد (ع) و خیر دنیا و آخرت مرا نصیب گردان و با من آن کن که لایق کرم توست نه آنکه سزاوار من است و انتقام مرا از فلان پسر فلان بکش
و گناهانم را از گذشته و آینده همه را ببخش و از گناه پدر و مادر من و جمیع مردان و زنان اهل ایمان درگذر و از رزق حلالت روزى من وسیع گردان و از شر انسان بد
و همسایه بد و سلطان بد و همنشین بد و روز بد و ساعت بد مرا خلاصی ده
‏و از هر کس با من مکر کند و آنکه ظلم کند و به اهل بیت و فرزندان و برادران من و همسایگان و خویشان من از مرد و زن اهل ایمان اراده جور و ستم نماید از همه انتقام بکش ‏که تو بر هر چیز توانایى و به همه امور عالم دانایى اى پروردگار عالم این دعا را اجابت فرما
خدایا به حق این دعاى شریف به فقیران اهل ایمان از مرد و زن غنا و ثروت مرحمت فرما و بیماران اهل ایمان را از مرد و زن شفا و سلامتى بخش
و بر احیاء و زندگان اهل ایمان از مرد و زن لطف‏ و کرم کن و بر مردگان اهل ایمان از مرد و زن مغفرت و رحمت فرما
و مسافران اهل ایمان را از مرد و زن به وطن شان سالم و با سود و غنیمت برگردان
‏به حق رحمت واسعه‏ ات اى مهربانترین مهربانان عالم
و درود خدا بر آقاى ما محمد (ص) خاتم پیغمبران و اهل بیت طاهرینش و سلام و تَحیّت بسیار باد.
خدایا از تو درخواست مى ‏کنم به مقام محترم این دعا و به آنچه در آن از نامهایت مذکور نشده
و به آنچه مشتمل است از تفسیر و تدبیر که غیر تو هیچکس به آن احاطه ندارد که حاجت هاى دنیا و آخرتم را برآورى.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 15:52

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی