منو
ای واقف اسرار ضمیر همه کس

ای واقف اسرار ضمیر همه کس

  • 1 تعداد قطعات
  • 0 دقیقه مدت قطعه
  • 41 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی با حضور تکخوان و گروه همخوان

ای واقف اسرار ضمیر همه کس
در حالت عجز دستگیر همه کس
یارب تو مرا توبه ده و عذر پذیر
ای توبه ده و عذر پذیر همه کس

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی