منو
دارد دل آشفته صد خواهش ناگفته

دارد دل آشفته صد خواهش ناگفته

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 1034 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

دارد دل آشفته صد خواهش ناگفته
چگونه گویم از آرزویم
هرجا که گلی آرام دلی پیدا شد
دل گمشده ای سودا زده ای شیدا شد
همه سو گذرد، همه جا نگرد
از او نشان می جوید
هرجا که گل می روید
در هرگلشن شرح رازی از او
پنهان ماند آیا راز مگو
هرسو هرجا گل پیدا شد
خندان لب ها، چون گل واشد
چون گل چهره ی دوست
گل یک چهره از اوست

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی