منو
ترانه خیزد به کهکشان ها ز سینه با آه آتشینی

ترانه خیزد به کهکشان ها ز سینه با آه آتشینی

  • 1 تعداد قطعات
  • 2 دقیقه مدت قطعه
  • 138 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

ترانه خیزد به کهکشان ها ز سینه با آه آتشینی
فراز ایوان آسمان ها چه طرفه بزمی، چه سرزمینی
ندیده چشمی به دلنوازی، به دلفروزی به فتنه سازی
که چشمه ی آفتاب تابد، ز چشم همچون تو بی قرینی
به دلنوازی، نه دلستانی به آشنایی نه مهربانی
به غمگساری نه همزبانی به همنوایی نه همنشینی
نه روی شادی ز دوستانم نه چشم مهری ز آسمانم
ز هرستاره به قصد جانم، گشود هردم غمی کمینی
دریچه ای از ترانه شاید به بزم زهره نواگر آید
به عشوه پرده اگر گشاید ز چهره ام چون تو نازنینی
شوم خیالی گرم نخوانی، برآیم از هردرم برانی
ز پا فتادم چنان که دانی، ز دست رفتم چنین که بینی

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی