منو
اگر دنیا به دیدارت بهشت است

اگر دنیا به دیدارت بهشت است

  • 1 تعداد قطعات
  • 4 دقیقه مدت قطعه
  • 965 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

اگر دنیا به دیدارت بهشت است
نشان کافریت است و چه زشت است
گر ایمانت بود ، دنیا نجویی
که شد کار نکوکاران ، نکویی
اگر دانادلی داری در این جای
به زندانی و داری بند بر پای
بکوشی تا از آن یابی رهایی
شوی آزاد و بال و پر گشایی
به زندان دل نبندد غیر نادان
که دنیا سجن و آزادی ست ایمان
شنیدستی نشان مومنان چیست
هوای عالم دیگر که باقی ست
به زندان خو مگیر و رو به راه آر
ز فانی بگذر و باقی به دست آر

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی