منو
دعای سحر

دعای سحر

 • 1 تعداد قطعات
 • 13 دقیقه مدت قطعه
 • 2720 دریافت شده
خواننده/دعاخوان : قاسم موسوی قهار
مناسبت : ماه مبارك رمضان
شیوه اجرا : استودیویی
با قاسم موسوی قهار

از آداب ماه مبارک رمضان آن است که دعاى عظیم الشأنى را که از امام رضا (ع) روایت شده بخواند، آن حضرت فرموده است: این دعا دعایى است که امام باقر (ع) در سحرهاى ماه رمضان می خواندند:


متن و ترجمه:


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ بَهَائِکَ بِأَبْهَاهُ

خدایا از تو درخواست می‌کنم به حق زیباترین مرتبه از زیبایی ات،


وَ کُلُّ بَهَائِکَ بَهِیٌّ

و همه مراتب زیبایی ات زیباست،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِبَهَائِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب زیبایی ات.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَمَالِکَ بِأَجْمَلِهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق نیکوترین مرتبه از جمالت،


وَ کُلُّ جَمَالِکَ جَمِیلٌ

و همه مراتب جمال تو نیکوست،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَمَالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب جمالت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ جَلالِکَ بِأَجَلِّهِ

خدا از تو درخواست می کنم به حق برجسته ترین مرتبه از جلالت،


وَ کُلُّ جَلالِکَ جَلِیلٌ

و همه مراتب جلال تو برجسته است


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِجَلالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب جلالت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عَظَمَتِکَ بِأَعْظَمِهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق بالاترین مرتبه از عظمتت،


وَ کُلُّ عَظَمَتِکَ عَظِیمَةٌ

و همه مراتب عظمتت عظیم است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعَظَمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب عظمتت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ نُورِکَ بِأَنْوَرِهِ وَ کُلُّ نُورِکَ نَیِّرٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق نورانی ترین مرتبه از نورت، و همه مراتب نور تو نورانى است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِنُورِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب نورت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِرَحْمَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب رحمتت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ رَحْمَتِکَ بِأَوْسَعِهَا وَ کُلُّ رَحْمَتِکَ وَاسِعَةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق گسترده تری مرتبه از رحمتت، و همه مراتب رحمتت گسترده است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَلِمَاتِکَ بِأَتَمِّهَا وَ کُلُّ کَلِمَاتِکَ تَامَّةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق کامل ترین مرتبه از مراتب کلمات، و همه مراتب کلماتت کامل است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَلِمَاتِکَ کُلِّهَا.

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب کلماتت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ کَمَالِکَ بِأَکْمَلِهِ وَ کُلُّ کَمَالِکَ کَامِلٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق کامل ترین مرتبه از کمالت و همه مراتب کمالت کامل است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِکَمَالِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب کمالت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ أَسْمَائِکَ بِأَکْبَرِهَا وَ کُلُّ أَسْمَائِکَ کَبِیرَةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق بزرگ ترین مرتبه از نام هایت، و همه مراتب نام هایت بزرگ است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِأَسْمَائِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب نام هایت


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِزَّتِکَ بِأَعَزِّهَا وَ کُلُّ عِزَّتِکَ عَزِیزَةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق عزیزترین مرتبه از عزّتت و همه مراتب عزّتت عزیز است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِزَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب عزتت


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَشِیَّتِکَ بِأَمْضَاهَا وَ کُلُّ مَشِیَّتِکَ مَاضِیَةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق نافذترین مرتبه اراده ات و همه مراتب اراده ات نافذ است


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَشِیَّتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب اراده ات


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قُدْرَتِکَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِی اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى کُلِّ شَیْ ءٍ وَ کُلُّ قُدْرَتِکَ مُسْتَطِیلَةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق قدرتت که بر همه موجودات احاطه دارد و همه قدرتت بر تمام موجودات احاطه دارد


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقُدْرَتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب قدرتت


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عِلْمِکَ بِأَنْفَذِهِ وَ کُلُّ عِلْمِکَ نَافِذٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق نافذترین مرتبه از مراتب علمت و همه مراتب علمت نافذ است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعِلْمِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب علمت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ قَوْلِکَ بِأَرْضَاهُ وَ کُلُّ قَوْلِکَ رَضِیٌّ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق پسندیده ترین مرتبه از گفتارت، و همه مراتب گفتار تو پسندیده
است


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِقَوْلِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب گفتارت،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَسَائِلِکَ بِأَحَبِّهَا إِلَیْکَ وَ کُلُّهَا [وَ کُلُّ مَسَائِلِکَ ] إِلَیْکَ حَبِیبَةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق محبوبترین مرتبه از خواسته هایت نزد تو، و همه مراتب خواسته هایت محبوب است


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَسَائِلِکَ کُلِّهَا.

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب خواسته هایت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ شَرَفِکَ بِأَشْرَفِهِ وَ کُلُّ شَرَفِکَ شَرِیفٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب شرفت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِشَرَفِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب شرفت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ سُلْطَانِکَ بِأَدْوَمِهِ وَ کُلُّ سُلْطَانِکَ دَائِمٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق پایدارترین مرتبه از سلطنتت و همه مراتب سلطنت تو پایدار است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِسُلْطَانِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق مراتب سلطنتت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مُلْکِکَ بِأَفْخَرِهِ وَ کُلُّ مُلْکِکَ فَاخِرٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق باافتخارترین مرتبه از فرمانروایی ات و همه مراتب فرمانروایی ات با افتخار است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمُلْکِکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب فرمانروایی ات.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ عُلُوِّکَ بِأَعْلاهُ وَ کُلُّ عُلُوِّکَ عَالٍ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق برترین مرتبه از برتری ات و همه مراتب برتری ات برتر است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِعُلُوِّکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب برتری ات.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ مَنِّکَ بِأَقْدَمِهِ وَ کُلُّ مَنِّکَ قَدِیمٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق دیرینه ترین مرتبه از کرمت، و همه مراتب کرمت دیرینه است،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَنِّکَ کُلِّهِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب کرمت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ مِنْ آیَاتِکَ بِأَکْرَمِهَا وَ کُلُّ آیَاتِکَ کَرِیمَةٌ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق گرامی ترین مرتبه از نشانه هایت، و همه مراتب نشانه هایت گرامى است.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِآیَاتِکَ کُلِّهَا

خدایا از تو درخواست می کنم به حق همه مراتب نشانه هایت.


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا أَنْتَ فِیهِ مِنَ الشَّأْنِ وَ الْجَبَرُوتِ

خدایا از تو درخواست می کنم به حق آنچه از جاه و جبروت که در آنى،


وَ أَسْأَلُکَ بِکُلِّ شَأْنٍ وَحْدَهُ وَ جَبَرُوتٍ وَحْدَهَا

و از تو می خواهم به حق هر جاه به تنهایى و به حق هر جبروت به تنهایى،


اللَّهُمَّ إِنِّی أَسْأَلُکَ بِمَا تُجِیبُنِی [بِهِ ] حِینَ أَسْأَلُکَ فَأَجِبْنِی یَا اللَّهُ.

خدایا از تو درخواست می کنم به حق آنچه اجابت می کنى مرا به آن هنگامى که از تو درخواست می کنم پس مرا اجابت کن اى خدا.


آنگاه هر حاجت که داری از خدا بخواه، که به یقین براورده خواهد شد.

قطعات

 • عنوان
  زمان
 • 13:25

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

 • کاربر مهمان
  نوای دوست داشتنی سحرگاهان
 • کاربر مهمان
  عالی
 • کاربر مهمان
  من با این دعا یاد پدر و مادر مرحومم میوفتم
 • کاربر مهمان
  خدا رحمتش کنه با این صدا چقدر خاطره داریم ماه رمضان
 • کاربر مهمان
  خدا رحمتش کنه
 • کاربر مهمان
  آرامش میده ب آدم خدارحمتشون کنه
 • کاربر مهمان
  درود و رحمت الهی روزی دائمی آخرت ایشون باشه. سحرهای ماه رمضان با نوای ملکوتی ایشون خاطره انگیزه برای دهه ۵٠ و ۶٠ ها
 • کاربر مهمان
  کلا عالی خونده یادگاری گذاشته
 • کاربر مهمان
  خیلی خاطره دارم با این صدای زیبا
 • کاربر مهمان
  با گریه صوت ملکوتی اش را گوش می دهم تلوزین که دیگه پخش نمی کنه
 • کاربر مهمان
  خدا رحمتشون کنه دوران روزه داری کودکی زنده میشه برام
 • کاربر مهمان
  روحش شاد استاد
 • کاربر مهمان
  با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عباداتتان و التماس دعا از همه عزیزان و علو درجات و آمرزش برای استاد عزیز از برنامه سازان گرانقدر تقاضا دارم متن دعاها رانیز در صورت امکان به برنامه ها اضافه نمایند . خدا به همه تان توفیق عنایت فرماید .
 • کاربر مهمان
  خدا رحمتشون کنه
 • کاربر مهمان
  صوت ملکوتیش آدم رو یاد دوران قدیم میندازه روحش شاد باشه که تازه این عزیز رو از دست دادیم
 • کاربر مهمان
  روحشان شاد باشه ، صدای آرام بخش و منو همیشه به یاد دوران کودکی میندازه، دستتون درد نکنه ، التماس دعا .
 • کاربر مهمان
  👍👍👍👍👍
 • کاربر مهمان
  خدا بیامرزتشون یادش بخیر یلد دوران کودکی ام افتادم
 • کاربر مهمان
  روحشان با اولیاء الله محشور باد.
 • کاربر مهمان
  ای داد بیداد چه روزگاری بود چه صفایی روحشون شاد باشه انشاءالله

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی