منو
مخوان ز دیرم به کعبه زاهد

مخوان ز دیرم به کعبه زاهد

  • 1 تعداد قطعات
  • 5 دقیقه مدت قطعه
  • 92 دریافت شده
نغمات آیینی به صورت تکخوانی ، سال اجرا 1390

مخوان ز دیرم به کعبه زاهد
که برده از کف ، دل من آنجا
به ناله مطرب ، به عشوه ساقی
به خنده ساغر ، به گریه مینا
به عقل نازی ، حکیم تا کی
به فکرتی ره ، نمی شود طی
به کنه ذاتش ، خرد برد پی
اگر رسد خصم به قعر دریا
ربود مهری چو ذره تابم
ز آفتابی ، در اضطرابم
که گر فروغش به کوه تابد
ز بی قراری ، در آید از پا
که گر فروغش به کوه تابد
ز بی قراری ، در آید از پا
در این بیابان ز ناتوانی
فتادم از پا ، چنان که دانی
صبا پیامی ز مهربانی
ببر ز مجنون ، به سوی لیلا
همین نه مشتاق ، ز آرزویت
مدام گیرد ، سراغ کویت
تمام عالم به جستجویت
به کعبه مومن ، به دیر ترسا

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی