منو
یا حبیبی یا ابالزهرا یا محمد یا نبی

یا حبیبی یا ابالزهرا یا محمد یا نبی

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 453 دریافت شده
گروه : رسائل
خواننده : گروه رسائل
نغمات آیینی با زبان فارسی و عربی و حضور گروه هم خوان.


شده آن مشیت ذات حق
که جهان ظهور مشیتش
صور عوالم کن فکن
همه از بدایع حکمتش
ملکوت موت و حیات را
متصرف آمده قدرتش
نرسد به دولت زندگی
مگر آن که مرده به دولتش
که به هستی آمده نیستی
ز تجلیات محمدی
به جلال حق که نبرده پی احدی به عبد جلال او
ملکوتیان جبروتیان شده محو و مات جمال او
و ورای عقل بشر بود درجات عقل و جمال او
من بی زبان چه بیان کنم حسنات خلق و خصال او
خلق العظیم بیان کند خبر صفات محمدی
چو ظهور عقل و سوال ما ز فروغ رویت او بود
برکات و خیر وجود ما همه از عنایت او بود
صلوات ما به روان او ثمر هدایت او بود
نه همین شفیع گناه ما شرف حمایت او بود
که وجود ماست تفضلی ز تفضلات محمدی

قطعات

مشخصات

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی