منو
اضرب کالسیف کالریح کالموج غزارة

اضرب کالسیف کالریح کالموج غزارة

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 24 دریافت شده
خواننده : تأمین آرشیو
اضرب کالسیف کالریح کالموج غزارة

اضْرِبْ کَالسیْف کالریح کالموج غزارة
اعدم کالخیل کاللیث کاللیل کالرعد شراره
مقدام یطلب ثاره ویرى فی الموت بشارة
لیزل طاغوت الدنیا لا یملک غیر حجارة
یقذفها کما هی تخرق بالرعب جداره
أنف الإذلال وقاما ینسج بالعز فخاره
کطرید سئم دجاه ومضى یستجنِ نهاره
کالنجم الهائم یهوى فی فلک المجد مداره
لم یرضى الدنیا تارة کلا والبغیُ جداره
لبّى للعزة لما نادى الاقصى ثواره
غنى للموت مشوقا ومضى یعزف قیثاره
نصب المحتل خداعه اغرى فیه سمساره
صاغ الکلمات وعودا وشى بالمر حواره
زرعوا مسراه رعبا ضربوا بالجوع حصاره
فتقدم لم یثنیه مکر یستدعی عثاره
هیهات یهادن حتى یمسح بالعزة عاره
برکان من إیمان هذا التلمود سعاره
أدنى بالخوف حصونه أعلى فیهم أسواره
فتفجر فیهم غضبا أنشب فیهم أظفاره

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:38

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

    تاکنون نظری ثبت نشده است.

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی