منو
کیست این پنهان مرا در جان و تن

کیست این پنهان مرا در جان و تن

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 1866 دریافت شده
با اجرای ابراهیم یوسفی‌نژاد

کیست این پنهان مرا در جان و تن
کز زبان من همی گوید سخن؟
این که گوید از لب من راز کیست
بنگرید این صاحب آواز کیست؟
در من اینسان خود نمایی می‌کند
ادعای آشنایی می‌کند
متصلتر با همه دوری به من
ازنگه با چشم و از لب با سخن!
خوش پریشان با منش گفتارهاست
در پریشان گوئیش اسرارهاست
مدتی آن عشق بی نام و نشان
بد معلق در فضای بیکران
دلنشین خویش مأوائی نداشت
تا درو منزل کند جایی نداشت
بهر منزل بیقراری ساز کرد
طالبان خویش را آواز کرد
چونکه یکسر طالبانرا جمع ساخت
جمله را پروانه خود را شمع ساخت
جلوه‌ای کرد از یمین و از یسار
دوزخی و جنتی کرد آشکار
این اشعار از عمان سامانی است.

قطعات

  • عنوان
    زمان
  • 3:43

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

  • ازارائه اشعارشاعرگرانقدرعمان سامانی تشکرمیکنم دستتون دردنکنه

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی