منو
خوشا دردی که درمانش تو باشی

خوشا دردی که درمانش تو باشی

  • 1 تعداد قطعات
  • 3 دقیقه مدت قطعه
  • 1237 دریافت شده
آواز اخلاقی و عرفانی

خوشا دردی که درمانش تو باشی
خوشا راهی که پایانش تو باشی
خوشا چشمی که رخسار تو بیند
خوشا ملکی که سلطانش تو باشی
خوشا آن دل که دلدارش تو گردی
خوشا جانی که جانانش تو باشی
خوشی و خرمی و کامرانی
کسی دارد که خواهانش تو باشی
چه خوش باشد دل امیدواری
که امید دل و جانش تو باشی

قطعات

مشخصات

ثبت نقد و نظر نقد و نظر

تصاویر

پایگاه دعا و نغمه های مذهبی